Đề Xuất 5/2024 # Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng. # Top 2 Yêu Thích

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.