Xu Hướng 5/2024 # Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực. – The true character of liberty is independence, maintained by force. # Top 5 Yêu Thích

Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực. – The true character of liberty is independence, maintained by force.

Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực. – The true character of liberty is independence, maintained by force.