Xu Hướng 6/2024 # Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng. – Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light. # Top 5 Yêu Thích

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng. – Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.

Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng. – Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.