Xem Nhiều 7/2024 # Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại. – There are truths which are not for all men, nor for all times. # Top 1 Yêu Thích

Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại. – There are truths which are not for all men, nor for all times.

Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại. – There are truths which are not for all men, nor for all times.