Xem Nhiều 7/2024 # Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người. – In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man. # Top 0 Yêu Thích

Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người. – In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.

Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người. – In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.