Xem Nhiều 5/2024 # Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn. – I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we had never married at all. # Top 0 Yêu Thích

Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn. – I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we had never married at all.

Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn. – I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we had never married at all.