Xu Hướng 5/2024 # Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết. # Top 5 Yêu Thích

Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết.

Tôi không lấy gì làm nhục nhã khi phải thú nhận rằng tôi dốt nát về những cái mà tôi không biết.