Đề Xuất 6/2024 # Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có. – Wanting to be someone else is a waste of the person you are. # Top 3 Yêu Thích

Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có. – Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có. – Wanting to be someone else is a waste of the person you are.