Thịnh Hành 5/2024 # Cần giống nhau một chút để hiểu nhau, nhưng cần khác nhau một chút để yêu nhau. # Top 8 Yêu Thích

Cần giống nhau một chút để hiểu nhau, nhưng cần khác nhau một chút để yêu nhau.

Cần giống nhau một chút để hiểu nhau, nhưng cần khác nhau một chút để yêu nhau.