Đề Xuất 6/2024 # Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu. – When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible. # Top 2 Yêu Thích

Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu. – When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.

Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu. – When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.