Xem Nhiều 6/2024 # Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật. – Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret. # Top 0 Yêu Thích

Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật. – Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret.

Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật. – Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret.