Phổ Biến 5/2024 # Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên. – We are all full of weakness and errors let us mutually pardon each other our follies – it is the first law of nature. # Top 6 Yêu Thích

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên. – We are all full of weakness and errors let us mutually pardon each other our follies – it is the first law of nature.

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên. – We are all full of weakness and errors let us mutually pardon each other our follies – it is the first law of nature.