Xem Nhiều 5/2024 # Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói. – One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say. # Top 0 Yêu Thích

Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói. – One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói. – One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.