Phổ Biến 6/2024 # Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối. – He that waits upon fortune, is never sure of a dinner. # Top 6 Yêu Thích

Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối. – He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.

Người đợi vận may chẳng bao giờ chắc về bữa tối. – He that waits upon fortune, is never sure of a dinner.