Phổ Biến 5/2024 # Trên đời này, chẳng ai có thể gặp được toàn người tốt suốt đời. # Top 7 Yêu Thích

Trên đời này, chẳng ai có thể gặp được toàn người tốt suốt đời.

Trên đời này, chẳng ai có thể gặp được toàn người tốt suốt đời.