Phổ Biến 5/2024 # Chúng ta không thể xé bỏ một trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa. – We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire. # Top 6 Yêu Thích

Chúng ta không thể xé bỏ một trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa. – We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.

Chúng ta không thể xé bỏ một trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa. – We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.