Đề Xuất 5/2024 # Nếu bạn không tự làm chủ bộ não của mình, người khác sẽ làm chủ nó thay bạn # Top 2 Yêu Thích

Nếu bạn không tự làm chủ bộ não của mình, người khác sẽ làm chủ nó thay bạn

Nếu bạn không tự làm chủ bộ não của mình, người khác sẽ làm chủ nó thay bạn