Phổ Biến 7/2024 # Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần tượng hóa. # Top 7 Yêu Thích

Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần tượng hóa.

Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần tượng hóa.