Phổ Biến 6/2024 # Cuộc sống tạo nên trật tự nhưng trật tự không thể tạo nên cuộc sống. # Top 6 Yêu Thích

Cuộc sống tạo nên trật tự nhưng trật tự không thể tạo nên cuộc sống.

Cuộc sống tạo nên trật tự nhưng trật tự không thể tạo nên cuộc sống.