Thịnh Hành 5/2024 # Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta. – Our necessities never equal our wants. # Top 8 Yêu Thích

Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta. – Our necessities never equal our wants.

Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta. – Our necessities never equal our wants.