Phổ Biến 5/2024 # Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi. – Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe. # Top 6 Yêu Thích

Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi. – Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.

Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi. – Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.