Phổ Biến 7/2024 # Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng. # Top 7 Yêu Thích

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng.

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng.