Xem Nhiều 6/2024 # Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình. – In a true tragedy, both parties must be right. # Top 0 Yêu Thích

Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình. – In a true tragedy, both parties must be right.

Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình. – In a true tragedy, both parties must be right.