Đề Xuất 6/2024 # Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. – Kim thiền thoát xác. # Top 3 Yêu Thích

Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. – Kim thiền thoát xác.

Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. – Kim thiền thoát xác.