Thịnh Hành 6/2024 # Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan. – Pure truth cannot be assimilated by the crowd it must be communicated by contagion. # Top 8 Yêu Thích

Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan. – Pure truth cannot be assimilated by the crowd it must be communicated by contagion.

Sự thật thuần khiết không thể bị đám đông đồng hóa nó phải được chia sẻ bằng sự lây lan. – Pure truth cannot be assimilated by the crowd it must be communicated by contagion.