Đề Xuất 5/2024 # Tình yêu là một cán cân, nếu hai đầu có trọng lượng không bằng nhau, lập tức sẽ mất đi sự cân bằng, càng nặng càng ngã sâu, ngã xuống tận địa ngục # Top 2 Yêu Thích

Tình yêu là một cán cân, nếu hai đầu có trọng lượng không bằng nhau, lập tức sẽ mất đi sự cân bằng, càng nặng càng ngã sâu, ngã xuống tận địa ngục

Tình yêu là một cán cân, nếu hai đầu có trọng lượng không bằng nhau, lập tức sẽ mất đi sự cân bằng, càng nặng càng ngã sâu, ngã xuống tận địa ngục