Đề Xuất 7/2024 # Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác. – Peace is the virtue of civilization. War is its crime. # Top 3 Yêu Thích

Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác. – Peace is the virtue of civilization. War is its crime.

Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác. – Peace is the virtue of civilization. War is its crime.