Xem Nhiều 5/2024 # Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. # Top 0 Yêu Thích

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.