Xem Nhiều 5/2024 # Thú nhận sai lầm là điều gần với sự trong sạch nhất. – Proximum ab innocentia tenet locum verecunda peccati confessio. # Top 0 Yêu Thích

Thú nhận sai lầm là điều gần với sự trong sạch nhất. – Proximum ab innocentia tenet locum verecunda peccati confessio.

Thú nhận sai lầm là điều gần với sự trong sạch nhất. – Proximum ab innocentia tenet locum verecunda peccati confessio.