Xu Hướng 5/2024 # Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi. – Love truth, but pardon error. # Top 4 Yêu Thích

Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi. – Love truth, but pardon error.

Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi. – Love truth, but pardon error.