Đề Xuất 7/2024 # Không nên nói tất cả những gì bạn biết, nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói # Top 2 Yêu Thích

Không nên nói tất cả những gì bạn biết, nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói

Không nên nói tất cả những gì bạn biết, nhưng bao giờ cũng phải biết những gì bạn nói