Xu Hướng 7/2024 # Con người bình đẳng không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt. – Men are equal it is not birth but virtue that makes the difference. # Top 5 Yêu Thích

Con người bình đẳng không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt. – Men are equal it is not birth but virtue that makes the difference.

Con người bình đẳng không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt. – Men are equal it is not birth but virtue that makes the difference.