Thịnh Hành 6/2024 # Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói. – You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say. # Top 8 Yêu Thích

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói. – You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói. – You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.