Đề Xuất 7/2024 # Cuộc sống của một con người có trở nên tốt đẹp hay không là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy. # Top 3 Yêu Thích

Cuộc sống của một con người có trở nên tốt đẹp hay không là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy.

Cuộc sống của một con người có trở nên tốt đẹp hay không là dựa vào năng lực tư duy và khả năng độc lập giải quyết vấn đề của người ấy.