Phổ Biến 5/2024 # Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe. – It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear. # Top 7 Yêu Thích

Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe. – It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear.

Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe. – It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear.