Phổ Biến 7/2024 # Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó. – Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. # Top 6 Yêu Thích

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó. – Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó. – Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.