Xem Nhiều 6/2024 # Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô. – We never know the worth of water till the well is dry. # Top 1 Yêu Thích

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô. – We never know the worth of water till the well is dry.

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô. – We never know the worth of water till the well is dry.