Xem Nhiều 6/2024 # Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó. – Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people. # Top 0 Yêu Thích

Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó. – Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people.

Không thể bảo vệ tự do trong khi nhân dân không nhận thức được nó. – Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people.