Đề Xuất 5/2024 # Bình thản ung dung sống cuộc đời của mình, không ngừng cố gắng để thu hẹp khoảng cách sinh hoạt với những người làm bạn khó chịu. # Top 3 Yêu Thích

Bình thản ung dung sống cuộc đời của mình, không ngừng cố gắng để thu hẹp khoảng cách sinh hoạt với những người làm bạn khó chịu.

Bình thản ung dung sống cuộc đời của mình, không ngừng cố gắng để thu hẹp khoảng cách sinh hoạt với những người làm bạn khó chịu.