Đề Xuất 5/2024 # Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Như thế có thể giữ được lâu dài. # Top 3 Yêu Thích

Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Như thế có thể giữ được lâu dài.

Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy. Như thế có thể giữ được lâu dài.