Phổ Biến 6/2024 # Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy. – People only see what they are prepared to see. # Top 6 Yêu Thích

Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy. – People only see what they are prepared to see.

Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy. – People only see what they are prepared to see.