Đề Xuất 5/2024 # Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực. – Optimism is a seed sown in the soil of faith pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt. # Top 3 Yêu Thích

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực. – Optimism is a seed sown in the soil of faith pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực. – Optimism is a seed sown in the soil of faith pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.