Phổ Biến 7/2024 # Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. – All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books. # Top 6 Yêu Thích

Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. – All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.

Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. – All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.