Phổ Biến 7/2024 # Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng. – Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories. # Top 7 Yêu Thích

Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng. – Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.

Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng. – Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.