Xem Nhiều 6/2024 # Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không. – Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t. # Top 0 Yêu Thích

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không. – Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t.

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không. – Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t.