Đề Xuất 6/2024 # Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng. # Top 3 Yêu Thích

Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.

Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.