Đề Xuất 6/2024 # Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác. – No man has received from nature the right to command his fellow human beings. # Top 2 Yêu Thích

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác. – No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác. – No man has received from nature the right to command his fellow human beings.