Đề Xuất 7/2024 # Cộng đồng đình trệ khi không có thôi thúc của cá nhân. Thôi thúc của cá nhân tàn lụi khi không có sự cảm thông của cộng đồng. – The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community. # Top 2 Yêu Thích

Cộng đồng đình trệ khi không có thôi thúc của cá nhân. Thôi thúc của cá nhân tàn lụi khi không có sự cảm thông của cộng đồng. – The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.

Cộng đồng đình trệ khi không có thôi thúc của cá nhân. Thôi thúc của cá nhân tàn lụi khi không có sự cảm thông của cộng đồng. – The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.