Phổ Biến 7/2024 # Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào. – Better a broken promise than none at all. # Top 7 Yêu Thích

Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào. – Better a broken promise than none at all.

Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào. – Better a broken promise than none at all.