Thịnh Hành 5/2024 # Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen. – Chaos often breeds life, when order breeds habit. # Top 9 Yêu Thích

Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen. – Chaos often breeds life, when order breeds habit.

Sự hỗn loạn thường sinh ra cuộc sống, còn trật tự thì sinh ra thói quen. – Chaos often breeds life, when order breeds habit.